Usage statistics for v220200243576109710

Summary Period: November 2020
Generated 28-Nov-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 1131
Total Files 800
Total Pages 1017
Total Visits 173
Total kB Files 24090
Total Unique Sites 195
Total Unique URLs 17
Total Unique Referrers 51
Total Unique User Agents 127
. Avg Max
Hits per Hour 23 183
Hits per Day 565 889
Files per Day 400 605
Pages per Day 508 789
Sites per Day 97 147
Visits per Day 86 119
kB Files per Day 12045 18946
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.73% 800
Code 301 - Moved Permanently 0.35% 4
Code 400 - Bad Request 0.44% 5
Code 404 - Not Found 28.47% 322

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
27 889 78.60% 605 75.62% 789 77.58% 119 68.79% 147 75.38% 18946 78.65%
28 242 21.40% 195 24.38% 228 22.42% 56 32.37% 61 31.28% 5143 21.35%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 34 3.01% 15 31 3.88% 17 34 3.34% 325 650 2.70%
1 18 36 3.18% 13 26 3.25% 16 33 3.24% 426 852 3.54%
2 20 40 3.54% 17 34 4.25% 19 38 3.74% 429 858 3.56%
3 14 28 2.48% 13 26 3.25% 14 28 2.75% 422 844 3.50%
4 18 36 3.18% 15 31 3.88% 16 32 3.15% 427 855 3.55%
5 28 56 4.95% 18 36 4.50% 26 52 5.11% 433 867 3.60%
6 17 35 3.09% 14 29 3.62% 15 30 2.95% 526 1052 4.37%
7 24 48 4.24% 20 41 5.12% 22 44 4.33% 636 1272 5.28%
8 23 46 4.07% 20 41 5.12% 21 42 4.13% 632 1263 5.24%
9 24 48 4.24% 20 40 5.00% 20 41 4.03% 634 1269 5.27%
10 26 52 4.60% 24 48 6.00% 24 48 4.72% 740 1480 6.14%
11 19 39 3.45% 16 33 4.12% 17 35 3.44% 629 1259 5.22%
12 22 44 3.89% 18 37 4.62% 19 38 3.74% 634 1269 5.27%
13 16 33 2.92% 16 32 4.00% 16 32 3.15% 628 1256 5.21%
14 21 42 3.71% 16 33 4.12% 19 39 3.83% 429 858 3.56%
15 91 183 16.18% 60 120 15.00% 87 175 17.21% 812 1624 6.74%
16 67 134 11.85% 11 22 2.75% 61 123 12.09% 643 1287 5.34%
17 17 34 3.01% 6 12 1.50% 8 16 1.57% 116 233 0.97%
18 9 18 1.59% 7 15 1.88% 8 17 1.67% 413 825 3.43%
19 8 17 1.50% 5 10 1.25% 5 10 0.98% 412 824 3.42%
20 8 17 1.50% 7 14 1.75% 7 15 1.47% 414 828 3.44%
21 16 32 2.83% 15 30 3.75% 15 31 3.05% 425 850 3.53%
22 22 45 3.98% 15 31 3.88% 17 35 3.44% 432 863 3.58%
23 17 34 3.01% 14 28 3.50% 14 29 2.85% 426 853 3.54%

Top 15 of 17 Total URLs
# Hits kB F URL
1 482 42.62% 616 2.56% /
2 228 20.16% 23135 96.04% /webalizer/usage_202006.html
3 31 2.74% 38 0.16% /froxlor/
4 27 2.39% 16 0.07% /deactivated/
5 8 0.71% 26 0.11% /html/
6 7 0.62% 12 0.05% /webalizer/
7 3 0.27% 20 0.08% /webalizer/usage_202011.html
8 2 0.18% 11 0.04% /webalizer/usage_202002.html
9 2 0.18% 10 0.04% /webalizer/usage_202003.html
10 2 0.18% 12 0.05% /webalizer/usage_202007.html
11 2 0.18% 14 0.06% /webalizer/usage_202008.html
12 1 0.09% 5 0.02% /webalizer/usage_202004.html
13 1 0.09% 7 0.03% /webalizer/usage_202005.html
14 1 0.09% 7 0.03% /webalizer/usage_202009.html
15 1 0.09% 7 0.03% /webalizer/usage_202010.html

Top 10 of 17 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 228 20.16% 23135 96.04% /webalizer/usage_202006.html
2 482 42.62% 616 2.56% /
3 31 2.74% 38 0.16% /froxlor/
4 8 0.71% 26 0.11% /html/
5 3 0.27% 20 0.08% /webalizer/usage_202011.html
6 27 2.39% 16 0.07% /deactivated/
7 2 0.18% 14 0.06% /webalizer/usage_202008.html
8 2 0.18% 12 0.05% /webalizer/usage_202007.html
9 7 0.62% 12 0.05% /webalizer/
10 2 0.18% 11 0.04% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 482 42.62% 130 87.84% /
2 31 2.74% 3 2.03% /froxlor/
3 8 0.71% 3 2.03% /html/
4 228 20.16% 3 2.03% /webalizer/usage_202006.html
5 27 2.39% 2 1.35% /deactivated/
6 7 0.62% 2 1.35% /webalizer/
7 2 0.18% 1 0.68% /webalizer/usage_202002.html
8 2 0.18% 1 0.68% /webalizer/usage_202003.html
9 2 0.18% 1 0.68% /webalizer/usage_202007.html
10 2 0.18% 1 0.68% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 482 42.62% 123 86.01% /
2 31 2.74% 4 2.80% /froxlor/
3 27 2.39% 3 2.10% /deactivated/
4 8 0.71% 3 2.10% /html/
5 7 0.62% 3 2.10% /webalizer/
6 228 20.16% 2 1.40% /webalizer/usage_202006.html
7 2 0.18% 1 0.70% /webalizer/usage_202002.html
8 2 0.18% 1 0.70% /webalizer/usage_202003.html
9 2 0.18% 1 0.70% /webalizer/usage_202007.html
10 2 0.18% 1 0.70% /webalizer/usage_202008.html

Top 30 of 195 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 262 23.17% 262 32.75% 394 1.64% 2 1.16% 79.132.8.38
2 226 19.98% 226 28.25% 23122 95.98% 2 1.16% 195.2.81.230
3 143 12.64% 83 10.37% 154 0.64% 1 0.58% 146.120.160.75
4 102 9.02% 1 0.12% 44 0.18% 1 0.58% 109.186.233.90
5 65 5.75% 65 8.12% 98 0.41% 1 0.58% 84.54.170.13
6 30 2.65% 0 0.00% 15 0.06% 3 1.73% 188.166.242.78
7 18 1.59% 16 2.00% 21 0.09% 1 0.58% 34.74.20.92
8 18 1.59% 4 0.50% 9 0.04% 2 1.16% 91.241.19.84
9 11 0.97% 8 1.00% 12 0.05% 1 0.58% 46.4.122.146
10 9 0.80% 5 0.63% 11 0.04% 1 0.58% 35.195.145.223
11 8 0.71% 0 0.00% 4 0.02% 1 0.58% 217.182.15.150
12 6 0.53% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 151.80.47.30
13 5 0.44% 1 0.12% 3 0.01% 1 0.58% 82.221.105.6
14 4 0.35% 2 0.25% 4 0.02% 2 1.16% 216.244.66.231
15 4 0.35% 2 0.25% 2 0.01% 1 0.58% 34.73.185.169
16 4 0.35% 0 0.00% 2 0.01% 2 1.16% 40.114.80.224
17 3 0.27% 3 0.37% 2 0.01% 3 1.73% 123.183.224.110
18 3 0.27% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.58% 192.42.116.24
19 3 0.27% 0 0.00% 1 0.01% 3 1.73% 2.57.122.186
20 2 0.18% 2 0.25% 1 0.01% 2 1.16% 111.202.100.133
21 2 0.18% 2 0.25% 1 0.01% 2 1.16% 111.202.101.129
22 2 0.18% 2 0.25% 1 0.01% 2 1.16% 13.66.139.41
23 2 0.18% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.58% 13.68.156.84
24 2 0.18% 1 0.12% 1 0.00% 1 0.58% 144.76.40.222
25 2 0.18% 2 0.25% 2 0.01% 1 0.58% 162.142.125.38
26 2 0.18% 1 0.12% 4 0.02% 1 0.58% 17.58.101.191
27 2 0.18% 2 0.25% 0 0.00% 2 1.16% 176.119.140.4
28 2 0.18% 1 0.12% 1 0.00% 1 0.58% 185.191.171.18
29 2 0.18% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 185.191.171.22
30 2 0.18% 1 0.12% 2 0.01% 1 0.58% 185.191.171.3

Top 10 of 195 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 226 19.98% 226 28.25% 23122 95.98% 2 1.16% 195.2.81.230
2 262 23.17% 262 32.75% 394 1.64% 2 1.16% 79.132.8.38
3 143 12.64% 83 10.37% 154 0.64% 1 0.58% 146.120.160.75
4 65 5.75% 65 8.12% 98 0.41% 1 0.58% 84.54.170.13
5 102 9.02% 1 0.12% 44 0.18% 1 0.58% 109.186.233.90
6 18 1.59% 16 2.00% 21 0.09% 1 0.58% 34.74.20.92
7 30 2.65% 0 0.00% 15 0.06% 3 1.73% 188.166.242.78
8 11 0.97% 8 1.00% 12 0.05% 1 0.58% 46.4.122.146
9 2 0.18% 2 0.25% 11 0.05% 2 1.16% 185.191.171.45
10 9 0.80% 5 0.63% 11 0.04% 1 0.58% 35.195.145.223

Top 30 of 51 Total Referrers
# Hits Referrer
1 459 40.58% - (Direct Request)
2 101 8.93% http://37.120.178.133/
3 43 3.80% https://doska.info/podat-obyavlenie
4 39 3.45% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
5 37 3.27% https://t.me/s/vipescort7
6 36 3.18% https://doma.info/russia/
7 32 2.83% https://vk.com/public199666719
8 27 2.39% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
9 26 2.30% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
10 24 2.12% https://t.me/s/vipescortsochi
11 23 2.03% https://rabotavescortsochi.com/
12 23 2.03% https://znakomstva.net/gorod/
13 19 1.68% https://vk.com/znakomstvanet
14 18 1.59% https://doska.info/blog/
15 18 1.59% https://twitter.com/VipEsco78072628
16 15 1.33% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
17 15 1.33% https://doska.info/blog/doska-info-doska-info-doska-objavlenij-objavlenija-v-raznyh-stranah-19.html
18 15 1.33% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
19 14 1.24% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
20 14 1.24% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
21 14 1.24% https://vk.com/doskaobyavlenii
22 13 1.15% https://doska.info/blog/cian-cian-ru-nedvizhimost-prodazha-kvartir-i-domov-vtorichka-arenda-18.html
23 13 1.15% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html
24 12 1.06% https://doska.info/blog/olkh-olx-uz-kz-ua-pl-bg-doski-objavlenij-objavlenija-v-raznyh-stranah-17.html
25 10 0.88% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
26 9 0.80% https://doska.info/me/
27 9 0.80% https://www.google.ru/search
28 8 0.71% https://ok.ru/doskaobyavlenii
29 6 0.53% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
30 6 0.53% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 33.33% https://doma.info/russia/
2 1 11.11% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
3 1 11.11% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
4 1 11.11% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
5 1 11.11% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 1 11.11% https://twitter.com/saitobyavlenii
7 1 11.11% https://znakomstva.net/gorod/

Top 15 of 127 Total User Agents
# Hits User Agent
1 143 12.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
2 102 9.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 48 4.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 26 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 22 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 22 1.95% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 21 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 21 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 18 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 18 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 13 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 13 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 12 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 12 1.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 11 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 1131 100.00% 800 100.00% 24090 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23